Column Videos

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Form-A-Tube:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=e8gEQ1n9_vc”][vc_separator][vc_column_text]SonoWrap:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=lV6Ckb1kzo8″][vc_separator][vc_column_text]Strong-Beam Weak-Columns:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=fDvvaH50CSU”][vc_separator][vc_column_text]PileMedic Kangaroo Point Bridge:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=Vlk5YNhnz1A”][vc_separator][vc_column_text]Reinforced Concrete Columns:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=VIPyKiKHSBA”][vc_separator][vc_column_text]Retrofit of Bridge Piers:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=wEybimRA3Qw”][vc_separator][vc_column_text]Repairing Bridge Piers:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=IO3cB2LhBOc”][vc_separator][vc_column_text]Corrosion-Damaged Columns:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=lp0QjgKYESI”][vc_separator][vc_column_text]Cooling Tower Repair:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=EYTkWXMC23U”][vc_separator][vc_column_text]Encapsulation of Piles:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=ZFsyxXGMhew”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Innovating Up a Storm:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=dB7sV1lvrVo”][vc_separator][vc_column_text]Repairing Submerged Piles:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=lHgVwFHKdI4″][vc_separator][vc_column_text]Repairing Concrete Piles:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=ReJwU4CfGBs”][vc_separator][vc_column_text]Strengthening Cell Phone Towers:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=WbrIs2eHpC8″][vc_separator][vc_column_text]Strengthening Concrete Columns:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=wSOtQnj8hVc”][vc_separator][vc_column_text]Retrofit of Bridge Piers:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=QJwR9blDEYg”][vc_separator][vc_column_text]Retrofit of US Army Building:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=7t6vmKxJ59E”][vc_separator][vc_column_text]Corroded Bridge Piling:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=M3mBzDgjCSc”][vc_separator][vc_column_text]Restoring Bridge Piers:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=dKGDmJi6xdo”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]PileMedic Repairs:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=bgEG7Nj4Wl8″][vc_separator][vc_column_text]Seismic Retrofit:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=QxJya1cqQE0″][vc_separator][vc_column_text]Repairing Bridge Pier Walls:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=r1kJZt9Ua08″][vc_separator][vc_column_text]Strengthening Concrete Frames:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=82CWEmAQnQY”][vc_separator][vc_column_text]Strengthening Concrete Columns:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=OrHlm3Y1h1o”][vc_separator][vc_column_text]Underwater Bridge Piers:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=auJJLhwsa1g”][vc_separator][vc_column_text]Seismic Retrofit of Columns:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=GkEfnjkJbZM”][vc_separator][vc_column_text]Enhancing Energy Absorption:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=Vn7Tn18pOAY”][vc_separator][vc_column_text]Repairing Damaged Columns:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=lp0QjgKYESI”][/vc_column][/vc_row]